การรับนักศึกษา

  • ปริญญาโท

  • ปริญญาเอก

  • ปริญญาตรี

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

แผนการศึกษที่เปิดรับ

  แผน ก แบบ ก2  (วิทยานิพนธ์) เรียนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

  แผน ข  (ค้นคว้าอิสระ) เรียนไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

  แผน ก แบบ ก2 (ครู สควค.)  รับทุนการศึกษาจาก สสวท. ตลอดหลักสูตร สำเร็จแล้วได้ใบประกอบวิชาชีพครู และบรรจุเป็นข้าราชการครู

คุณสมบัตินักศึกษา

01 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรอง หรือ

02 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาอื่น ๆ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และต้องผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

03 กรณีโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาและมีคุณสมบัติตามที่ สสวท. กำหนด หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550

ประเภทนักศึกษาที่เปิดรับ

 ภาคปกติ  เรียนวันจันทร์ - ศุกร์

 ภาคสมทบ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

กำหนดการเปิดรับนักศึกษาประจำปี

รายการ

กําหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

๑. จําหน่ายใบสมัครและคู่มือการรับสมัคร

๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๕๖

๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๕๖

๑ พ.ย. ๕๖ - ๖ ม.ค. ๕๗

๒. รับสมัคร

๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๕๖

๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๕๖

๑ พ.ย. ๕๖ - ๖ ม.ค. ๕๗

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๑๐ พ.ค. ๕๖

๖ ก.ย. ๕๖

๑๐ ม.ค. ๕๗

๔. สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

๑๗ พ.ค. ๕๖

๑๓ ก.ย. ๕๖

๑๘ ม.ค. ๕๗

๕. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

๒๓ พ.ค. ๕๖

๒๐ ก.ย. ๕๖

๒๔ ม.ค. ๕๗

๖. ปฐมนิเทศ

๘ มิ.ย. ๕๖

๑๒ ต.ค. ๕๖

๘ ก.พ. ๕๗

๗. เปิดเรียน

๓ มิ.ย. ๕๖ ๘ มิ.ย. ๕๖

๑๒ ต.ค. ๕๖

๘ ก.พ. ๕๗ 

การรับสมัคร 

 ใบสมัครบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เตรียมใบสมัครและคู่มือการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าศึกษา โดยท่านสามารถจัดหาได้จาก 2 แหล่งดังนี้

 ซื้อใบสมัครและคู่มือการรับสมัครที่เป็นสิ่งพิมพ์ ได้ที่ศูนย์การศึกษาที่ท่านประสงค์จะเข้าศึกษา ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ดังนี้

 ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สําานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ชั้น ๔ โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๓๗๒-๕๔๓๘ โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๑-๓๐๘๐-๙ ต่อ ๓๐๐

 ศูนย์หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน ที่ฝ่ายธุรการ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน อ.เมือง จ.หนองคาย โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๖-๕๗๘๙ 

 คู่มือใบสมัครที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถเปิดดูข้อมูล และ Download ได้ที่เว็บไซต์ของ บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.rmu.ac.th หรือ http://www.thaiced.com


Read more

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

คุณสมบัตินักศึกษา

1 สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา หรือสาขาที่สัมพันธ์กับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับรอง

2 สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ในสาขาอื่น ๆ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และต้องผ่านการทดสอบความรู้และความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด หรือ

3 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550


ประเภทนักศึกษาที่เปิดรับ

 ภาคปกติ  เรียนวันจันทร์ - ศุกร์

 ภาคสมทบ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

 

กำหนดการเปิดรับนักศึกษาประจำปี

รายการ

กําหนดการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

๑. จําหน่ายใบสมัครและคู่มือการรับสมัคร

๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๕๖

๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๕๖

๑ พ.ย. ๕๖ - ๖ ม.ค. ๕๗

๒. รับสมัคร

๑ มี.ค. - ๓๐ เม.ย. ๕๖

๑ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๕๖

๑ พ.ย. ๕๖ - ๖ ม.ค. ๕๗

๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๑๐ พ.ค. ๕๖

๖ ก.ย. ๕๖

๑๐ ม.ค. ๕๗

๔. สอบคัดเลือกเข้าศึกษา

๑๗ พ.ค. ๕๖

๑๓ ก.ย. ๕๖

๑๘ ม.ค. ๕๗

๕. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก

๒๓ พ.ค. ๕๖

๒๐ ก.ย. ๕๖

๒๔ ม.ค. ๕๗

๖. ปฐมนิเทศ

๘ มิ.ย. ๕๖

๑๒ ต.ค. ๕๖

๘ ก.พ. ๕๗

๗. เปิดเรียน

๓ มิ.ย. ๕๖ ๘ มิ.ย. ๕๖

๑๒ ต.ค. ๕๖

๘ ก.พ. ๕๗ 

การรับสมัคร 

 ใบสมัครบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้เตรียมใบสมัครและคู่มือการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับทุกท่านที่สนใจสมัครเข้าศึกษา โดยท่านสามารถจัดหาได้จาก 2 แหล่งดังนี้

 ซื้อใบสมัครและคู่มือการรับสมัครที่เป็นสิ่งพิมพ์ ได้ที่ศูนย์การศึกษาที่ท่านประสงค์จะเข้าศึกษา ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ดังนี้

 ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่สําานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาคาร เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา ชั้น ๔ โทรศัพท์ และโทรสาร ๐-๔๓๗๒-๕๔๓๘ โทรศัพท์ ๐-๔๓๗๑-๓๐๘๐-๙ ต่อ ๓๐๐

 ศูนย์หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน ที่ฝ่ายธุรการ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน อ.เมือง จ.หนองคาย โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๖-๕๗๘๙

  คู่มือใบสมัครที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถเปิดดูข้อมูล และ Download ได้ที่เว็บไซต์ของ บัณฑิตวิทยาลัย http://gs.rmu.ac.th หรือ http://www.thaiced.com


Read more

          1. ด้านความรู้
                    1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
                    2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

          2. ด้านลักษณะความเป็นครู
                    1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
                    2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้องรัง
                    3) ความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                              ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
                              ข. เป็นผู้เสื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
                              ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติและความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
                    4) คุณลักษณะทางจิต มีคุณลักษณะต่อไปนี้
                              ก. มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู
                              ข. มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม
                              ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท


Read more

Contact us

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

  • Hot line: 081-0511-638

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: Home ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน การรับนักศึกษา