เทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง งานวิจัย

07 พฤศจิกายน 2556 By In บทความ

การตั้งชื่อเรื่อง หัวข้องานวิทยานิพนธ์ หรืองานวิจัย จะต้องมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ด้วยกันคือ ส่วนที่เป็นประเด็น หรือตัวแปรที่ศึกษา และส่วนที่เป็นประชากรที่จะศึกษา เช่น หัวข้องานวิทยานิพนธ์ ต่อไปนี้ ...

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บที่มีเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

ประเด็น/ตัวแปร คือ   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บที่มีเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ วิชาวิทยาศาสตร์

ประชากรที่ศึกษา คือ   สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


 

ประเด็นสำคัญในการตั้งชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ มีดังต่อไปนี้

 • ชื่อเรื่องควรระบุถึงเรื่องที่จะทำการศึกษาวิจัย ว่าทำอะไร กับใคร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด หรือต้องการผลอะไร
 • ต้องกระชับ ชัดเจน ไม่คลุมเคลือ และอ่านแล้วต้องได้ความหมายตรงกัน
 • ชื่อเรื่องอาจจะประกอบด้วยตัวแปรที่แสดงความ สัมพันธ์ของตัวแปรที่ต้องการศึกษาก็ได้
 • ชื่อเรื่องวิจัยควรประกอบด้วย Keyword  และอาจจะบ่งบอกถึงประเภทของการวิจัย ด้วยก็ได้

การ + คำวิเศษหรือคำกริยา + Keyword

 

 • การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) นิยมใช้คำว่า “การพัฒนา” ขึ้นต้น  (พัฒนา = สร้าง + การทดลองใช้) ดังตัวอย่าง เช่น

  • การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามรูปแบบการสอนแบบซิปปา วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • A Development of Web-Based Instruction with CIPPA Model on the Sciences Subject for Matthayomsuksa 4.

  • A Development of Web-Based Instruction with CIPPA Model on the topic “ ............” of Sciences Subject in Strand Learning of Sciences for Matthayomsuksa 4.

  • การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชา Database เพื่อการเรียนซ่อมเสริม สำหรับนักศึกษา ปวช.

  • การพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมมือแบบเพื่อนคู่คิด วิชาระบบเครือข่าย โดยเปรียบเทียบระหว่างคู่เหมือนกับคู่ต่างที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

  • การพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานวิชา Operating System สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนแตกต่างกันและจับกลุ่มเป็นคู่ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์

 • การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยเชิงทดลองแบบเปรียบเทียบ มักจะขึ้นด้วยคำว่า “การเปรียบเทียบ” เช่น

 • การวิจัยเชิงสำรวจ มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า “การศึกษา” เช่น

 

ข้อควรคำนึงในการตั้งชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

 • ความสนใจของผู้วิจัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาจะทำเป็นอย่างดี

 • ความสำคัญของเรื่องที่จะทำวิจัย

 • เป็นเรื่องที่สามารถทำวิจัยได้ จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แผนการเรียน ภาคเรียนที่จะทดลอง เทคนิควิธีการไม่ซับซ้อนเกินไป ต้นทุนในการผลิต และแหล่งผลิต

 • ไม่ซ้ำซ้อนกับงานวิจัยที่ทำมาแล้ว ควรสืบค้นตรวจสอบในระบบอินเทอร์เน็ต ว่ามีการซ้ำซ้อนกันหรือไม่
Read 1620603 times Last modified on วันอาทิตย์, 10 พฤศจิกายน 2556 00:48

Contact us

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

 • Hot line: 081-0511-638

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: Home บทความงานวิจัย เทคนิคการตั้งชื่อเรื่อง งานวิจัย